Řešení pro katastr nemovitostí: V6-GP


GeoStore V6 poskytuje robustní grafické prostředí, ve kterém jsou informace z VFK (SGI+SPI), převedeny na grafické prvky, jež obsahují SPI ve formě negrafických databázových atributů. Naší linkou zpracujete novou DKM pro celé katastrální území v rámci pozemkové úpravy stejně snadno, jako běžné geometrické plány!Podívejte se v sérii následujících videí, jak se pracuje s naší linkou na příkladu jednoduchého GP:

Spuštění řešení pro KN a jeho komponent

 • Obdržíte kompletní datový model s definicemi pro naše geodetické aplikace pro KN a pozemkové úpravy
 • Připravená je definice kreslícího nástroje pro veškeré prvky VFK a prvků pro náčrty, ZPH a GP
 • Jako zvláštní bonus obdržíte i definici prvků pro výměnný formát PÚ VFP ( skutečný stav, plán společných zařízení...)
 • Knihovna buněk a uživatelských čar je vyhotovena nejen pro tyto kategorie
 • Panely ikon pro nejvíce používané prvky Vám ušetří čas
 • Práce s libovolnými měřítky je v GeoStore V6 řešena elegantním způsobem


Lokalizace zakázky, WMS služby a další lokalizované zdroje

 • Zákazníkům, kteří si platí podporu, zpřístupníme lokalizační nástroj, který lokalizuje v prostředí V6 okno na libovolnou parcelu nebo adresu v České republice!
 • Připojením WMS služeb (i vlastních kompozic z nich poskládaných) získáte okamžitý přehled o lokalitě
 • Spusťe si lokalizované nahlížení do KN, náhled v Marushce, Mapy.cz, Streetview nebo Panorámu.


Začátek zpracování zakázky, služba WSGP, rozbalení VFK

 • pomocí služby WSGP získáte podklady pro vyhotovení geometrických plánů (založení řízení PM, rezervace čísla ZPMZ, rezervace parcelních čísel a čísel PBPP, vytvoření výměnného formátu)
 • založíte nový Pracovní adresář s daty, vyplníte číslo katastrálního území a číslo ZPMZ
 • uložíte konfiguraci zakázky
 • rozbalíte data z KN – export z VFK do měřítka 1:1000


Zpracování výkresu KRESBA pro tiskové výstupy GP a výpočty bodů

 • určíte budoucí měřítko pro tiskové výstupy GP a přizpůsobíte grafické prvky z VFK tomuto měřítku
 • spočítáte měřickou síť MNČ a všechny měřené podrobné body, natáhnete je do grafiky včetně kresby
 • vyberte body potřebné pro GP a přečíslujte je (příprava zápisníků pro následující kroky)
 • natáhněte definitivní protokol o výpočtu měřické sítě (výstup našeho systému GV nebo jiného SW)
 • provedete dávkový výpočet podrobných bodů zaměřených polární metodou nebo metodou GNSS z připravených přečíslovaných a vytříděných zápisníků
 • zpracujete kresbu pro tiskové výstupy GP, MN a ZPH (vše se tiskne z jedněch dat)
 • vypočtete podrobné body ostatními úlohami (ortogonálka, konstrukční oměrné, průsečíky přímek….)
 • zadáte kontrolní oměrné a vyhotovíte tiskové výstupy GP, MN a ZPH


Zpracování výkresu pro VFK, formulářů a import GP do WFK

 • zpracujete výkres pro zabalení (import) hotového GP do VFK
 • spočtete výměry a vyhovíte formuláře
 • zabalíte (importujete) hotový GP do VFK
 • zaslání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s přiloženým geometrickým plánem a záznamem podrobného měření změn, včetně případného doplňování podání (oprav) ověřovatelem GP.
V jediném prostředí najdete:

Kompletní datový model s definicemi pro naše geodetické aplikace pro KN a pozemkové úpravy

 • Definice kreslícího nástroje pro veškeré prvky VFK a prvků pro náčrty, ZPH a GP
 • Definice prvků pro výměnný formát PÚ VFP ( skutečný stav, plán společných zařízení...)
 • Knihovna buněk a uživatelských čar pro tyto kategorie
 • Panely ikon pro nejvíce používané prvky
 • Práce s libovolnými měřítky
GP-DATOVY_MODEL.PNG, 46kB

Vytěžování WMS zdrojů, spuštění lokalizovaných oken internetových prohlížečů ukázáním do mapy

GP-WMS.png, 299kB
 • Zajímá Vás, jak vypadá aktuální KM pod Vaší prací? Kde leží bodové pole? Jak vypadá ortofotomapa?
  • Připojte si libovolné WMS zdroje, vyberte si z nich potřebné vrstvy a kompozici si pro příští využití uložte!
 • A co takhle StreetView? MapyCZ? GoogleMaps? Nebo skočíme do nahlížení do KN? Ukažte prostě do okna!

Aplikace pro výpočty a archivaci bodových polí GV

GP-GV-prehledka_pod_textem.PNG, 17kB
 • Nechcete za 10 let pracně hledat protokoly o výpočtu měřické sítě?
  • Využijte automatickou archivaci a správu vypočteného bodového pole včetně protokolů a odkazů na ně
 • Máte problém najít chybu v číslování bodů, zapomenuté vyplnění výšky stroje, odhalit měřickou chybu?
  • Vyzkoušejte spolupráci s grafikou, dynamické zobrazování konfigurace sítě, kontroly zápisníků, měřených hodnot…
 • Je pracné vyrábět přehledky bodového pole, místopisy a ještě tak, aby je převzali na katastru?
  • Zkuste to s naší automatizovanou tvorbou protokolů GNSS, přehledů PBPP a místopisů pro KN
 • Registrujete si u bodů poznámky?
  • Využijte je k natažení kresby bodových i liniových objektů. A co přímo spočítat redukovanou výšku bodů na podzemním vedení? Nebo zbytečně nepočítat chybnou výšku při bezhranolovém měření délek?
 • Vyrovnání geodetických sítí MNČ je u nás samozřejmostí a BEZ PŘÍPLATKU !!!


Univerzální aplikace nejen pro práci v katastru nemovitostí - TechLine

 • Bodové pole jsme spočítali a teď natáhneme měření třeba v definici pro zaměření skutečného stavu výměnného formátu pozemkových úprav VFP
  gp-techline-natah.PNG, 69kB gp-techline-natah-asc-dta.PNG, 93kB
  • Stejné kódy můžete s výměnou definičního souboru natahovat v libovolné struktuře (JDTMZK, TMO, RWE, vlastní definice…)


 • Modul TechLine GEO – Ap obsahuje dalších užitečné funkce:
  • Mnoho způsobů jak vyhotovit nebo doplnit seznam souřadnic
  • Zjišťování a umísťování kladů používaných v ČR
  • Podpora pro umísťování hektarové sítě s popisem, kreslení značek výškových šrafů, schodišť..GP-TECHLINE-G-AP.PNG, 126kB
 • Modul TechLine Utility umožňuje:
  • Hromadné převody grafických atributů prvků mezi různými směrnicemi na základě konfiguračních souborů
  • Generování libovolných staničení na lomenou čáru
  • Utilita na ujednocení buněk nebo hromadnou unifikaci popisů v mapě
  • Helmertovu a Afinní transformaci vektorů s interaktivním zadáváním transformačního klíče, jeho ukládáním a načítáním, možnost transformace celého výkresu nebo ohrady bez ztráty návazností kresby
  • Vyhodnocení odchylek identických bodů podle ČSN 013410
  • GP-TECHLINE-UTILITY.PNG, 122kB
 • Modulem TechLine - Kontrola zkontrolujete jakákoliv grafická data, jen měníte konfigurační soubory nebo konfigurujete ručně:
 • GP-TECHLINE-kontrola.PNG, 189kB

Navazující aplikace pro práci v katastru nemovitostí GP

Práce s běžnými funkcemi aplikace je přiblížena ve videích o zpracování jednoduchého GP. Aplikace GP obsahuje i mnoho dalších pomůcek a kontrol, které urychlují práci na pozemkových úpravách nebo rozsáhlých geometrických plánech:

 • Jistě i v případě složitějšího GP oceníte některé užitečné nástroje pro tvorbu DKM po komplexní pozemkové úpravě
  • V přípravě dat si automaticky vygenerujete tematizované plochy pro listy vlastnictví, připravíte si soupisy nemovitostí pro zjišťování hranic pozemků,…
  • …a budete vše kontrolovat
  • …a ladit…
 • …a nakonec tisknout

Univerzální tématizační aplikace ADisplej s nastaveními pro tisky dle vyhlášky 26/2007

 • Funkce „Vzhled vrstev“, kterou znáte z většiny CAD programů, je zde povýšena na zcela novou úroveň. Data můžete interpretovat prakticky libovolným způsobem:
  • Nejen podle CAD vrstvy jak je to obvyklé
  • Ale podle libovolného negrafického atributu – vždyť GeoStore V6 není pouhý CAD, ale GIS
 • Data pro GP pořizujete v symbologii, která je dobře vidět, nový mezník pro tisk GP a mezník s čepičkou pro MN umístíte naráz jedinou ikonkou…
 • GP-tisk_original.PNG, 89kB
 • Zmáčknutím jediného tlačítka s uloženou konfigurací pro tisk GP se automaticky nastaví příslušné barvy, vypne se, co do tisku plánu nepatří a nastaví pořadí překreslování prvků (čáry nesmí jít přes buňky)…
 • GP-tisk_original_gp.PNG, 90kB
 • Pod tlačítky se skrývají nastavení pro tisk měřického náčrtu a zjišťování průběhů hranic:
GP-tiskMN.PNG, 17kB GP-tiskZPH.PNG, 17kB

A typ nakonec. Zpracovávali jste někdy hranici ochranného pásma?

Ano? Jistě víte jak pracné je vytvořit k členitým liniím omezující plochu, která bude všude vzdálena přesně 50m a ne více. Zkuste některou ze standardních GIS prostorových úloh GeoStore V6, kterou máte k dispozici!

gp-SETOPER.PNG, 23kB