POPIS APLIKACE GEOSTORE V6

O produktu

Obecný popis

GeoStore® V6 je moderní GIS systém vyvinutý v technologii Microsoft .NET 2.0. Spojuje v sobě nejdůležitější funkce pro tvorbu, aktualizaci a správu geografických dat s pokročilými funkcemi GIS. Může sloužit jako výkonný grafický editor s plnou škálou editačních funkcí obvyklých u CAD nástrojů nebo jako pokročilý desktopový GIS systém.

GeoStore® V6 pracuje se souborovými daty v běžně používaných formátech DGN, SHP, DXF, GML. Geografická data mohou být dále čtena a ukládána do SQL databází ORACLE, ORACLE Spatial, MS SQL Server, MySQL a SQLite.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

GeoStore® V6 pracuje při práci s SQL databázi v režimu klient/databázový server nebo je schopen práce v režimu klient/aplikační server/databázový server, tím umožňuje provádět tvorbu a editaci dat prostřednictvím Internetového/intranetového připojení na vzdálených serverech.

GeoStore® V6 je systém založený na standardech Open GIS. Nativním formátem pro uložení dat do SQL databází je WKB (Well Known Binary) standard dle OGC SFS for SQL 1.1. Samozřejmostí je čtení a ukládání geografických dat do souborů podle specifikace GML 1.3. V systému jsou integrovány funkce WMS klienta pro načítání dat z Internetových WMS zdrojů dle standardu OGC WMS 1.3.0.

GeoStore® V6 je programovatelný systém. Hlavní metody a datové struktury jádra systému (objektů resp. tříd) jsou veřejné. To přináší nejvyšší stupeň otevřenosti vůči uživatelům-vývojářům. Ti mohou rozvíjet funkcionalitu systému vlastními moduly a aplikacemi vyvíjenými standardními prostředky technologie .NET.

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Verze produktu a hardwarové požadavky


GeoStore V6 Viewer - určeno pro prohlížení dat ze všech datových zdrojů a redlining
GeoStore V6 Editor - určen pro tvorbu a aktualizaci dat, neobsahuje pokročilé funkce GIS
GeoStore V6 Desktop GIS - určen pro tvorbu, aktualizaci, správu a analýzy dat GIS

Funkcionalita


ilustrační obrázek

Systémové požadavky


Operační systém: Microsoft Windows XP/W7/V8 s .NET Framework 2.0 a vyšší

Hardwarové požadavky


Procesor: Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon™, paměť: min. 256MB RAM, místo na disku: 30MB

(Doporučená konfigurace pro aplikaci LAS (Laser scan): GeoStore V6 verze 6.5.50.8 a vyšší, nainstalovaný DirectX, velikost RAM >2GB)

Datové zdroje a formáty

 • interní datové skruktury dle OGC WKB (Well Known Binary)
 • vstupní souborové vektorové formáty: GML, DGN V7 a V8, SHP, DXF, WKB
 • výstupní souborové vektorové formáty: GML, DGN V7, SHP, WKB, DGN, DXF
 • rastrové formáty: CIT, TIFF, Geo TIFF, JPG/JIFF, JPG2000, ECW, BMP, PNM, PNG
 • čtení a zápis do RDBMS ORACLE, MS SQL Server, MySQL a SQLite ve formátu WKB
 • čtení a zápis do ORACLE Spatial®
 • čtení a zápis dat do RDBMS ORACLE a MS SQL Server prostřednictvím Web Services
 • přístup k datům WMS (Web Map Service)
 • přístup k datům Google Maps prostřednictvím Web Services
 • přístup k datům WFS prostřednictvím Web Services
 • možnost exportu do formátu PDF
 • export z databáze s možností vytvářet pohledy pro stahování z databáze (možnost stažení dat z více tabulek s nastavenými atributy najednou)
 • ilustrační obrázek

Rozšiřující moduly

Vývoj nových modulů

 • otevřené vývojové rozhraní v technologii Microsoft .NET 2.0
 • všechny podstatné metody jádra systému jsou veřejné a dostupné pro vývoj uživatelských modulů, případně je možné je přímo volat z příkazové řádky
 • podpora vývoje nových modulů vyvinutých ve Visual Studio .NET (tedy vlibovolném jazyku podporujícím .NET - C#, Visual Basic, J#, C++)
 • uživatelem vyvinuté nástroje se stávají rovnocennou součástí systému, jejich veřejné metody mohou být součástí dávkových skriptů
 • možnost uživatelsky nakonfigurovat, které moduly budou spouštěny při startu aplikace

Základní moduly

Modul Popis
GSDisplay Nástroj pro resymbolizaci kresby dle databázových atributů grafických elementů.
GSSelect Nástroje pro výběry prvků. Jednoduché výběry, hromadné výběry, výběry dle atributů apod.
GSMeasure Nástroje pro měření délek, ploch a úhlů.
GSEta Nástroj pro nastavení DB tabulky a popisných atributů geometrickému elementu dle jeho grafických atributů (jednotná struktura...).
GSModify Nástroje pro modifikaci grafických elementů.
GSPanel Modul pro vytváření vlastních uživatelských panelů nástrojů.
GSProjectDraw Nástroj pro kreslení dle předem definovaných podmínek.
GSExplorer Modul pro správu popisných dat uložených v databázových tabulkách projektu GS, správa databázových struktur.
GSTopoAre Obecná práce s plochami, identifikace hran ploch, identifikace centroidů uvnitř ploch a vytváření ploch, pracuje na RDBMS i soubory.
GSSetOper Operace s geometrickými objekty, analytické funkce GIS - obecné množinové operace (průniky, diference, sjednocení, vytváření obalových zón - bufferů).
GSTopoEno Topologická konektivita, odvození topologických vazeb z geometrických vlastností hran a uzlů.
GSFormace Transformace rastrů do souřadnic podle definovaných bodů.
GSAtlas Tvorba pokročilých tiskových úloh.

Rozšiřující moduly

Modul Popis
Kladovka Pomůcka pro vizualizaci kladu mapových listů, klad mapových listů katastrálních map, klad mapových listů ZM ČR, dekadická měřítka, sáhová měřítka (Gustenberg, Svatý štěpán), zobrazení čísla mapového listu, zobrazení souřadnic rohů mapového listu.
VFK2WKB Aplikace pro zpracování dat ISKN, převod katastrálních map z výměnného formátu VFK do WKB (a dále do ostatních formátů DGN, GML, aj.).
TechLine Obsah výkresu, duplicity prvků, kontrola geometrických atributů, oprava topologie prvků (volné konce, zmetky ...), ...
VAKTechline Validační aplikace pro kontrolu dat před vstupem do databáze pro datové modely VAK.
GeoArchiv Systém pro správu a snadnou aktualizaci technických map velkých území. Vedení informací o vzniku (zakázce měření) jednotlivých prvků.
UAP Aplikace je určena pro příjem, pořizování a výdej dat územně analytických podkladů dle nového stavebního zákona.
VakVazby Nástroj pro vytváření databázových vazeb modelů VAK
GSLocalize Lokalizace s využitím webových služeb

Základní vlastnosti

CAD vlastnosti

 • práce s více grafickými okny současně (až s osmi)
 • možnost nastavení zobrazovaných objektů v jednotlivých oknech
 • vypínaní/zapínání zobrazení objektů dle vrstev a dle entit
 • konfigurovatelné umístění dialogů
 • možnost nastavení uživatelských klávesových zkratek pro libovolné činnosti
 • nastavení vrstev zvláště pro aktivní a referenční výkresy nebo pro oba naráz
 • funkce na prohození pro aktivní a referenční soubor, prohazuje se i seznam zapnutých/vypnutých CAD vrstev
 • současné zobrazení dat ze všech datových zdrojů:
  • vektorové soubory
  • rastrové soubory
  • RDBMS
  • WMS zdroje
  • data z webových služeb

Základní konstrukce a modifikace dat

Konstrukce prvků následujících typů:

 • bodový objekt, lomená čára (bez omezení počtu vrcholů), kružnice, kruhový oblouk, polygon (včetně komplexních areálů, s dírami), buňka - složená geometrie včetně neomezené úrovně zanoření, text, kóta, kolmice
 • možnost definice výplní, vzorů a průhledností objektů

ilustrační obrázek

Modifikace prvků:

 • kopírování, přesun, rovnoběžka, rotace, změna velikosti (bodových prvků a uživatelského stylu), řešení průsečíku, modifikace vrcholů, rozložení složeného prvku, editace textů, změna atributů textu, záměna a změna měřítka buněk, změna IGDS parametrů, úlohy nastavení parametrů textu, buňky
 • převrácení linie, převod polygonu na linestring, natočení prvku podle linie, možnost převzít hodnotu textu z grafiky, možnost zkopírování textů z výkresu do schránky

ilustrační obrázek

Nastavení kresby a výběry dat

 • nastavení symbologie objektů - barva, vrstva, síla čáry, styl
 • nastavení typu nájezdu na objekt klíčový bod, střed, vztažný bod, průsečík, nejbližší bod
 • výběr objektů ohradou
 • výběr objektů protnutím s úsečkou
 • výběr objektů na základě atributů - soubor, tabulka, stav, id, typ prvku, session_id
 • výběr objektů na základě symbologie vrstva, barva, styl, tloušťka
 • hromadná změna symbologie objektů
 • měření délky, plochy a úhlu, měření na kolmici, měření vzdálenosti od prvku, po prvku a mezi prvky
 • vyhledávání a nahrazování textu podle různých vyhledávacích kritérií
 • možnost zapamatování výběru a procházení prvků, možnost uložit výběr jako nový soubor, funkce výběr z vybraných prvků

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Buňky a uživatelské styly

 • práce s buňkami, vytváření buněk, knihoven buněk a jejich údržba
 • možnost výměny buněk
 • funkce import buněk z výkresu do knihovny
 • nastavení a definice uživatelských stylů, jejich importy a exporty
 • nastavení měřítka uživatelských stylů

ilustrační obrázek

Tiskové sestavy

 • hromadný tisk mapového kladu (tisk atlasu)
 • definice parametrů - měřítko, tloušťka per, ohrada
 • výstup na jakoukoliv systémovou tiskárnu v prostředí Windows
 • výstup do PDF
 • možnost volby rastrového nebo vektorového tisku
 • možnost definice velikosti a tvaru měřených bodů (čtverec, kružnice, trojúhelník), možnost definovat vlastní délku čáry stylu pro tisk
 • další pokročilé funkce tisku (tisk aktuálního výřezu, tisk jednoho listu v zadaném měřítku, možnost umístění vodicích značek pro skládání listů větších formátů

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

GIS vlastnosti

 • objektování entit - přiřazení grafické tabulky nebo kódu entity
 • integrovaný přístup k atributové a prostorové složce lokalizované informace
 • výběry/ukládání dat z/do RDBMS
 • možnost centralizace knihoven použitých symbolů (buněk, uživatelských stylů)
 • práce s bezešvou mapou
 • lokalizace objektů
 • vytváření výběrů na základě uživatelem definovaných kritérií (dle prostoru, dle popisných atributů)
 • resymbolizace dat na základě uživatelem definovaných kritérií
 • historizace dat
 • podpora dlouhých transakcí
 • editace popisných atributů

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Administrace projektů GIS

 • správa a údržba datového modelu projektu GIS - tabulky, pohledy, číselníky, vytváření indexů, triggerů
 • možnost vytváření nových objektů
 • podpora vytváření lokalizačních dotazů
 • podpora vytváření dotazů o vlastnostech objektů
 • podpora tvorby obecných vazeb na základě prostorové složky informace
 • práce s číselníky
 • možnost rozšířené verze pro administraci datového modelu
 • SQL editor pro pokročilé databázové dotazy
 • možnost vytváření a úpravy schémat podmínek

ilustrační obrázek

Souřadnicové systémy

 • oboustranná transformace dat mezi systémy
 • JTSK
 • WGS84
 • UTM
 • World Mercator
 • ETRS
 • S42
 • SWEREF99
 • KKJ/Finland
 • NAD83/California
 • lineární transformace dat
 • možnost afinní transformace rastrů

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Práce s rastry

 • načítání rastrových výkresů z formátů JPG, JPG2000, TIFF, BMP, ECW, Mr. SID, PNM, PNG
 • prohlížení rastrů s možností změny pořadí zobrazování v jednotlivých oknech
 • nastavení průsvitnosti vrstev
 • nastavení barev a jasu zobrazení
 • nastavení (úprava) geometrie rastru

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Prostorové analýzy

 • podpora tvorby areálové topologie - generování ploch s identifikací
 • prostorová algebra - obecné množinové operace s plochami (průniky, diference, sjednocení)
 • tvorba obalových zón (bufferů)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Liniová topologie

 • vytváření a údržba liniové topologie
 • vyhledání kritické (nejkratší) cesty mezi dvěma uzly grafu
 • modelování stavů sítí - vypínání/zapínání aktivních prvků (vypínače, úseky)
 • analýza sítě (co všechno je/není pod napětím)
 • analýza dostupnosti (optimalizace dostupnosti vzhledem k centru obsluhy)

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Tématizace a resymbolizace

 • resymbolizace dat na základě databázových atributů
 • vytváření tématických map včetně legendy
 • změna vzhledu dat v pohledu bez nutnosti modifikace dat ve výkrese na základě nastavených atributů (modul GSDisplay)

ilustrační obrázek

Automatizace pořizování dat

 • kreslení objektů podle etalonu daného projektu (modul GSProjectDraw - viz obrázek)
 • možnost změny atributů vybraných prvků podle vybrané položky, možnost editace tabulky GS_ETALON v DB nebo XML souboru (modul GSProjectDraw)
 • definice objektů pro kreslení (symbologie a negrafické atributy)
 • kresba LineStringu - možnost převzetí parametrů i z větve polygonu
 • načítání a uložení definice etalonu do RDBMS nebo XML souboru
 • možnost vytváření vlastních panelů nástrojů pro volání funkcí systému (modul GSPanel)
ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Automatizace manuálních činností

 • nastavení symbologie kreslících nástrojů řízené parametrizačními soubory
 • možnost centralizace parametrů kreslících nástrojů z RDBMS
 • podpora offline kreslení pro dodavatele geometrických dat z třetích stran
 • zpracování povelů z příkazové řádky
 • spouštění dávkových souborů (skriptů) pro automatizaci zpracování rozsáhlejších úloh
 • definice a umístění vlastního razítka
ilustrační obrázek ilustrační obrázek

Uživatelské aplikace - vývoj nových modulů

 • otevřené vývojové rozhraní v technologii Microsoft .NET 2.0
 • všechny podstatné metody jádra systému jsou veřejné a dostupné pro vývoj uživatelských modulů, případně je možné je přímo volat z příkazové řádky
 • podpora vývoje nových modulů vyvinutých ve Visual Studio .NET (tedy vlibovolném jazyku podporujícím .NET - C#, Visual Basic, J#, C++)
 • uživatelem vyvinuté nástroje se stávají rovnocennou součástí systému, jejich veřejné metody mohou být součástí dávkových skriptů

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

  aplikace typu:
 • import specifických dat (katastr, ÚIR)
 • kontrola topologie a správnosti dat (TechLine)
 • nadstavby GIS - vodovody a komunikace, elektroenergetika, telekomunikace
 • analytické nástroje - liniová a plošná tolologie
 • nástroje pro pořizování dat

Tisková aplikace GSAtlas

 • vytváření pokročilých tiskových sestav s razítkem, návazností na další listy etc.
 • nastavení tiskové plochy pro tisk mapových podkladů
 • tisk liniových staveb s možností otočení kladového listu se zachováním orientace "severky"
 • možnost tisku legendy do libovolné oblasti, pod kterou nemusí být vytištěny mapové podklady
 • použití jednoho kladového listu pro různá měřítka s automatizovaným přepočítáním měřítka pro jeho zobrazení
 • možnost definování proměnných pro efektivní vytváření kladových listů
 • automatizované vytvoření kladu podle polygonu a následnou editací kladu
 • možnost uložení kladu do datového skladu pro opakované použití

ilustrační obrázek

Webové služby

WMS zdroje

 • podpora WMS dle standardů OGC, podporovaná verze 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 a 1.3.0
 • nastavení WMS zdrojů s možností výběru datových vrstev
 • automatické stahování dat při změně měřítka zobrazení
 • nastavení průsvitnosti, jasu a pořadí zobrazování vrstev
 • kombinace různých WMS zdrojů v jednotlivých oknech
 • možnost přesměrování na Nahlížení do KN, Mapy.cz nebo Google maps po zadání bodu kliknutím do mapy
 • možnost nastavení kvality stažených dat z WMS, umožňuje tisky v různých kvalitách
 • možnost ukládání a načítání nastavených WMS vrstev, při otevření příslušného dialogu autoamtické načtení uložených vrstev

ilustrační obrázek ilustrační obrázek

GSWS

 • možnost vzdáleného připojení přes internetové/intranetové rozhraní do databázových datových skladů Oracle a MS-SQL
 • aktualizace, správa a publikace geografických dat umístěných na vzdálených serverech
 • pro práci s daty je potřeba pouze to, aby tyto servery umožňovaly Web Services

Cloudové řešení

 • možnost využití komplexního cloudového řešení

ilustrační obrázek

StreetView

 • možnost zobrazení aktuální polohy v mapě ve webovém prohlížeči v aplikace StreetView

ilustrační obrázek